Privacy Policy


Privacy Statement


Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Cashly of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 • Onderneming: Payment Solutions B.V. handelend onder Cashly
 • Bezoekadres: Kerkstraat 342-344h, 1017 JA Amsterdam, Nederland
 • E-mail: info@cashly.nl
 • Telefoonnummer: +31 (0) 20 2101275
 • KvK-nummer: 67318177

Cashly is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Cashly is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Cashly is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Cashly, waaronder http://www.cashly.nl. 

Cashly verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, de app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Cashly opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Cashly. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Cashly om de overeenkomst uit te voeren.

Cashly gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Cashly altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Cashly worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 1. voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. (additioneel) voor het doen van meer dan €2500,- aan betalingen binnen 12 maanden: uw paspoortnummer, nationaliteit en verblijfsland;
 3. voor het retourneren van betalingen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en uw bank gegevens (IBAN);
 4. voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 5. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 6. voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;
 7. voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Cashly altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@cashly.nl. 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 2 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 2. in het geval van de additionele e-wallet: 2 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 3. In het geval van het refunden van betalingen: 6 maanden na het terugbetalen van het bedrag op uw rekening, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor het langer opslaan van uw gegevens;
 4. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst, tenzij de factuur langer bewaard dient te worden op grond van een wettelijke bepaling of regeling;
 5. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 30 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 6. in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
 7. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Cashly gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Cashly, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het innen van facturen maakt Cashly gebruik van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het verwerken van betalingen maakt Cashly gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Cashly van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Voor het afhandelen van vragen en klachten kan Cashly gebruik maken van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden dan verstrekte aan de externe klachtenservice.

Tot slot heeft Cashly nog verwerkersovereenkomsten gesloten met de volgende externe partij(en):

 • Intersolve EGI
 • Betty Blocks
 • Pay.nl

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een mail sturen naar info@cashly.nl.

Het staat Cashly vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Cashly ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Cashly. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Cashly. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Cashly.